Από τον Χρήστο Αναστασόπουλο, Υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο

Η παρουσίαση από την παράταξή μας ενός σύγχρονου μοντέλου για τη διοίκηση του Δήμου Καλαμάτας, καλύπτει ένα σύνηθες κενό στα πλαίσια δήλωσης προθέσεων των υποψηφίων δημάρχων. Παρά το γεγονός της σπουδαιότητας που έχει ως ζήτημα, δεν τυγχάνει συνήθως, έστω και προσχηματικής, αναφοράς. Ως εκ τούτου, οι όποιες αναφορές σε αυτό εξαντλούνται σε φράσεις ή λέξεις – συνθήματα, κενά περιεχομένου που λέγονται ή γράφονται για καθαρά επικοινωνιακούς σκοπούς.

Έχοντας επίγνωση πως η επιτυχής ανταπόκριση στην αποστολή του Δήμου και η υλοποίηση του προγράμματός μας περνά μέσα από τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του, αλλά και από τον βαθμό που θα εμπνεύσουμε και θα ενεργοποιήσουμε τους εργαζομένους σε αυτόν, προτείνουμε την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η ΔΟΠ αποτελεί «ομπρέλα» σύγχρονων μεθοδολογιών και εργαλείων της διοικητικής επιστήμης και θεωρείται μια από τις πλέον σύγχρονες τάσεις της. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται τα ακόλουθα:
 η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση, βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στο σύνολο των οργανωτικών μονάδων του δήμου,
 η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.),
 η εφαρμογή του συστήματος Διοίκησης Μέσω Στόχων (Δ.Μ.Σ.) και
 η ανάπτυξη συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης με χρήση της τεχνικής Balanced Scorecard
Επισημαίνεται πως οι τρεις τελευταίες μεθοδολογίες έχουν ήδη προσαρμοστεί και ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, με την εφαρμογή, μάλιστα, του συστήματος της Διοίκησης Μέσω Στόχων να είναι υποχρεωτική.
Στα πλαίσια του εγχειρήματος αποτελεσματικής διαχείρισης των οργανωσιακών αλλαγών, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η κρισιμότερη διάστασή τους είναι η ανθρώπινη. Έχοντας επίγνωση της κοινωνικής πολυπλοκότητας και της επίδρασης των άτυπων σχέσεων, θα πρέπει να διαμορφωθεί μια κατάλληλη και ισχυρή οργανωσιακή κουλτούρα, να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η αντίσταση στην αλλαγή και να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα.
Ενδεικτικά αναφέροντας, λέξεις κλειδιά που αντανακλούν τη φιλοσοφία μας σχετικά με το διοικείν είναι οι εξής: συναίνεση, συμμετοχή, διαβούλευση, δικαιοσύνη, σεβασμός, αμεροληψία, ποιότητα, εμπιστοσύνη, αναγνώριση, επιβράβευση, συστημική προσέγγιση και στρατηγική σκέψη.
Με το προτεινόμενο μοντέλο μας, αποσκοπούμε σε ένα win – win – win αποτέλεσμα. Ωφέλεια, δηλαδή, για τους πολίτες, ωφέλεια για τους εργαζομένους, ωφέλεια και για τον Δήμο Καλαμάτας.