Είμαι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (BSc) του Ε.Κ.Π.Α. και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. του Ε.Α.Π.

Έχω παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων και έχω συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων, διημερίδων, ημερίδων και forum, υπό την ιδιότητα, ενίοτε, του προέδρου σε συνεδρίες, του μέλους οργανωτικών επιτροπών, του προσκεκλημένου ομιλητή, του παρουσιάζοντα προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις και του συνέδρου. Είμαι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Ο.Ε.Ε., αναπληρωματικό αιρετό μέλος του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας και ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, Ε.Μ.Ε.Σ., Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης, είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και στο Ενιαίο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης , Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Εργάζομαι στο Γ.Ν. Μεσσηνίας επί δεκαοκτώ έτη, τα τελευταία εκ των οποίων ως υπεύθυνος του Γραφείου Ποιότητας και Εκπαίδευσης, ενώ στο παρελθόν απασχολήθηκα στον ίδιο φορέα, ως διοικητικός υπάλληλος στα Γραφεία Προμηθειών και Κινήσεως – Λογιστηρίου Ασθενών και στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και ως χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός σύμβουλος στην «Ελληνοβρετανική» Α.Ε.Ε.